WALKS

We encourage you to book your free tickets in advance. This way we can stay in touch in case of udpates or changes to the program.

WEDNESDAY 14.04.2021, 6PM (CET)
Wednesday, 14.04.2021, 6PM, on Zoom
During the festival, you can explore the project hereTRAVELLING RHYTHMS / Lisa Williams

Focusing on a grave of a formerly enslaved woman from the Caribbean in Central Edinburgh, Lisa Williams will explore the importance of sound in conserving the memory and location of ancestral roots across continents and centuries of dislocation. The presentation comprises a pre-recorded walk in the vicinity of the grave and a live Q&A session with Lisa.

Lisa Williams is the founder of the Edinburgh Caribbean Association and curates arts events and walking tours to promote the shared heritage between Scotland and the Caribbean. Lisa has a BA in African and Asian Studies, and an MA in Arts, Festival and Cultural Management. She is a Research Associate at the Royal Botanic Gardens Edinburgh and an Honorary Fellow in the School of History, Classics and Archaeology at the University of Edinburgh.

@edincarib


SATURDAY 17.04.2021, 10AM (CET)
Saturday, 17.04.2021, 10AM
Miejsce spotkania / Meeting point: Kolejowy Klub Wodny,
Ulica Księcia Józefa 24a

Zarejestruj swój udział / Register hereSIOSTRY RZEKI (RIVER SISTERS) / Cecylia Malik, Małgo Grygierczyk, Kazimierz Walasz

PL / Cecylia Malik i Małgo Grygierczyk z kolektywu Siostry Rzeki wraz z ornitologiem Kazimierzem Walaszem zapraszają na spacer wzdłuż krakowskich rzek. Spacer połączy w sobie praktykę uważnego słuchania pejzażu dźwiękowego charakteryzującego okolice nadrzeczne, historię rzek krakowskich oraz dyskusję na temat ich obecnego stanu. Spacer rozpocznie się pod Kolejowym Klubem Wodnym na ul. Księcia Jozefa tuż przy moście Zwierzynieckim i poprowadzi uczestników przez m.in. Las Łęgowy w Przegorzałach gdzie wraz z Kazimierzem Walaszem uczestnicy będą mieli okazję poznać i posłuchać wielu gatunków wiosennych ptaków. W trakcie spaceru Cecylia Malik opowie o Zwierzynieckich rybach branach, o lajkoniku, który był flisakiem, o szumie rzeki Rudawa oraz zanikającym siedlisku bobrów po tym jak przedsiębiorstwo Wody Polskie wycinając lokalne wierzby zniszczyło ich lokalny ekosystem.

EN / Cecylia Malik and Małgo Grygierczyk from the Siostry Rzeki (River Sisters) collective, together with ornithologist Kazimierz Walasz, invite you to take a walk along Kraków's rivers. The walk will combine attentive listening to the soundscape of the riverside area with a discussion on the history of Krakow's rivers and their present condition. The walk will start at the Kolejowy Klub Wodny on Ksiecia Józefa Street, next to the Zwierzyniecki Bridge, and will lead participants through the Legowy Forest in Przegorzały, where, together with Kazimierz Walasz, they will have the opportunity to learn about and listen to many species of spring birds. During the walk, Cecylia Malik will talk about fish, the lajkonik (who was a rafter), the hum of the Rudawa river, and the disappearing habitat of beavers after the logging of willows in the area. 

PL / Cecylia Malik Krakowianka, artystka wizualna i aktywistka ekologiczna. Autorka wielu projektów artystycznych do ważniejszych należą „365 Drzew” i „6 rzek” Współtwórczyni „Modraszek Kolektyw” – akcji  w obronie Krakowskiego Zakrzówka przed zabudową i cyklicznej imprezy na Wiśle „Wodna Masa Krytyczna”. W 2017 zainicjowała akcję „Matki Polki na wyrębie” - przeciwko LEX Szyszko. Należy do Koalicji Ratujmy Rzeki. Jest autorka i liderką ogólnopolskiej kampanii społecznej „Siostry Rzeki”. Autorka filmu dokumentalnego „Raj na ziemi” o miłości pary bezdomnych. Laureatka wielu nagród miedzy innymi Człowieka Polskiej Ekologii za rok 2017 i Nagrody Katarzyny Kobro za 2018. Cecylia Malik łączy sztukę i aktywizm dbając o sens i skuteczność własnych działań,  wspólnie z ekspertami z różnych dziedzin, organizuje protesty kreowane, jako happeningi i dzieła sztuki w przestrzeni publicznej. 

EN / Cecylia Malik is a Kraków native, visual artist and environmental activist. She is an author of many art projects, the most importantly 365 Trees and 6 Rivers. Malik co-founded the Modraszek Kolektyw - an initiative aimed at protecting the Kraków Zakrzówek water reservoir, and the series of events on the Vistula River Wodna Masa Krytyczna (Critical Water Mass). In 2017 she initiated the action Matki Polki na Wyrębie (Polish Mothers on Felling), protesting the mass logging of trees. She belongs to the Koalicja Ratujmy Rzeki (Save the Rivers Coalition). Malik is the author and leader of the nationwide social campaign Siostry Rzeki (River Sisters). She is the author of the documentary film Raj na ziemi (Paradise on Earth) about the love of a homeless couple. Recipient of many awards, including Polish Ecology (2017) and Katarzyna Kobro Award (2018). Cecylia Malik combines art and activism, taking great care of the sense and effectiveness of her own actions. Together with experts from various fields, she organizes protests created as happenings and works of art in public space. 

More info about Cecylia Malik


05.04-25.04.2021
The piece takes the form of a soundwalk, set of instructions, and a recording to be downloaded. Follow this link to explore the site-specific instructions

A soundwalk piece based on field recordings from the peripheries of the Krakow Zoological Garden.

TRANSVERSAL ECOTONE / Anna Nacher

Ecotone is defined as a "region of transition between two ecological communities". Transversal ecotone is meant as an audial exploration of such transitory space (even if unusual) offered as a soundwalk around Kraków Zoo (Zoological Garden). The purely aural experience often feels uncanny when the lions' roars and exotic birds vocalizations mix up with the sound background provided by the local fauna and everyday urban activities. Through mediated soundwalk, we will try to redefine the meaning of ecological communities in the conditions of contemporary urban space, productive of unexpected collisions and collusions; unholy entanglements and mangles of sacred, often within the register of micro- and mesoscale.

Anna Nacher is associate professor at the Jagiellonian University in Kraków specializing in digital culture and new media art. Since 1999 part-time musician in the Magic Carpathians Project, her solo practice coalesces around field recording (especially water environments) and voice. She pursues unusual vocal techniques based on various methods of ethnic vocalizations (including traditional Carpathian throat singing and "white voice"), zoo mimicry and amplified breathing. In 2020 she has participated in two online projects prepared by Victoria Vesna and the team at the UCLA Sci|Art Center: Noise Aquarium Online Meditation and Alien Star Dust Online Meditation. More on: www.magiccarpathians.com

Anna Nacher's website


05.04-25.04.2021


Projekt ma formę narracji/ścieżki dźwiękowej do odsłuchania z naszej strony bądź ściągnięcia i zabrania na spacer w przestrzeni byłego getta w Krakowie-Podgórzu i obozu w Płaszowie. Ściągnij plik audio i mapkę.

Autor/Author: Agnieszka Reiner i Józef Reiner.
Montaż i edycja dźwięku / Mixing and sound design: Michał Smolicki.
Elementy dźwiękowe / Sound components: Jacek Smolicki

A downloadable soundwalk composition (in Polish only)
Download audio and a map.IDĄC W NIEZNANE.
Międzypokoleniowy Spacer przez Pamięć

(Into the Unknown. An Intergenerational Walk through Memory) / Agnieszka Reiner

PL / W latach 1941-1943, w okupowanym przez Niemców Krakowie zostało ustanowione getto - dzielnica żydowska. Jednym z mieszkańcow getta, a później więźniów pobliskiego obozu KL Plaszow był Józef Reiner. Ten projekt jest spacerem dźwiękowym poprzez jego wspomnienia z czasów wojny, opowiedziane przez wnuczkę, Agnieszkę Reiner. Pamięć tamtych lat wdaje się w dialog z myślami i obserwacjami dotyczącymi współczesnej przestrzeni byłego terenu getta i obozu.

EN / Between 1941 and 1943, a ghetto was established in German-occupied Kraków. The occupants named it "a Jewish quarter". One of the residents of the ghetto, and later a prisoner in the nearby KL Plaszow camp, was Józef Reiner. This project is an audio walk through his wartime memories, recounted by his granddaughter, Agnieszka Reiner. Recollections from those years enter into a dialogue with thoughts and observations about the contemporary space of the former ghetto area and concentration camp.

PL / Agnieszka Reiner - skrzypaczka, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie skrzypiec, oraz filologii angielskiej. Wykonuje muzykę alternatywną i klasyczną, występując na żywo i realizując nagrania koncertowe i studyjne. Pracuje jako nauczyciel gry na skrzypcach. Jest rodowitą krakowianką. Oprócz zamiłowania do muzyki pasjonuje się literaturą piękną, historią, pedagogiką, psychologią, zwłaszcza społeczną i socjologią historyczną. Łączy zainteresowania zawodowe i inne pasje biorąc udział w projektach muzycznych i wydarzeniach związanych z upamiętnieniem ofiar Holocaustu, zwłaszcza związanych z Krakowem. Wśród nich są: nagranie ścieżki dźwiękowej do filmu dokumentalnego "Lipowa 4" na zlecenie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (2010), liczne koncerty w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie, oraz udział w projekcie dźwiękowym "Dzielnica 1941-1943" (2013). Brała także udział w wymianie polsko-izraelskiej jako opiekun artystyczny i wykonawca na koncercie młodzieży w Tel Aviv w 2010. Jej misją jest utrwalanie pamięci o Holocauście polskich Żydów i dbanie o to, by ich historia nie była fałszowana.

EN / Agnieszka Reiner is a Kraków native violinist, graduate of the Academy of Music in Kraków in the violin, as well as English Studies. She performs alternative and classical music, giving live performances and making concert and studio recordings. Reiner works as a violin teacher. Apart from her love of music, she is passionate about literature, history, pedagogy, psychology (especially social psychology), and historical sociology. She combines her professional interests with various other passions by participating in music projects and events related to the commemoration of Holocaust victims, especially those related to Kraków. Among her works are: recording of the soundtrack for the documentary film Lipowa 4 commissioned by the The Historical Museum of the City of Kraków (2010), numerous concerts at the Jewish Cultural Centre in Kraków, and participation in the sound project Dzielnica 1941-1943 (2013). She also took part in a Polish-Israeli exchange as an artistic supervisor and performer at a youth concert in Tel Aviv in 2010.  Her mission is to preserve the memory of the Holocaust of Polish Jews and to ensure that their history is not falsified.

Link do projektu Dzielnica 1941-1943, przy którego tworzeniu udział brała Agnieszka Reiner


SATURDAY 24.04.2021, 11AM (CET)
Saturday/Sobota, 24.04.2021, 11AM Meeting Point/Punkt spotkania: Pętla autobusowa na Osiedlu Podwawelskim, ul. Barska 63

Projekt ma formę zbioru partytur spacerowych (walking scores), które uczestnicy wykonują indywidualnie. Partytury pojawią się na stronie w ostatnim tygodniu festiwalu.

The piece takes the form of walking scores. They will be uploaded during the last week of the festivalKRAKÓW W 10 LINIACH
Kraków in 10 Lines / To Się Nie Uda

PL / Sieć komunikacji miejskiej w Krakowie, podobnie jak w każdym większym mieście, tworzy szkielet, którego odnogi łączą ze sobą różne, czasami zupełnie odmienne przestrzenie - popularne z zapomnianymi, nowoczesne z tradycyjnymi, takie w których się pracuje z tymi, w których się nie bywa, te w których się śpi z tymi, w których się imprezuje. Przemieszczając się tramwajami i autobusami łatwo przegapić wszystko, co pomiędzy - miejsca wykluczone i pozornie "niepotrzebne". Nieciągłość tak odbieranej przestrzeni i niepełność jej doświadczania stoi u podstaw działania "Kraków in 10 lines". Nasza propozycja zakłada spacer uczestników jedną z wybranych linii komunikacyjnych i jej przejście, w całości od pętli do pętli, w oparciu o "partytury spacerowe" (walking scores) przygotowane przez Konrada Gęcę i Marcina Barskiego. Zawarte w partyturach instrukcje i sugestie pozwolą usłyszeć miasto w nowy sposób, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, których słuchanie nigdy nie przyszłoby uczestnikom do głowy.

EN / The network of public transport in Krakow, as in every major city, forms a skeleton connecting various, sometimes completely different spaces - the popular with the forgotten, the modern with the traditional, those where you work with those you never visit, those where you sleep with those where you party. When traveling by tram and bus it’s easy to miss everything that’s in between - places that are excluded and seemingly "unnecessary". The discontinuity of space perceived in this way and the incompleteness of this experience are at the root of the Krakow in 10 lines project. It’s a walk along one of the selected lines, in its entirety, from start terminal to end terminal, based on "walking scores" created by Konrad Gęca and Marcin Barski. The instructions and suggestions contained in the scores will allow the city to be heard in a new way, with particular emphasis on listening to places that would never occur to the participants. 

PL / To Się Nie Uda to trochę kabaret, a trochę soundartowa grupa rekonstrukcyjna Konrada Gęcy i Marcina Barskiego. W dotychczasowych działaniach rekonstruowała już radiowęzeł sokołowski, scenę krakowską a także inne fenomeny konceptualne. Nie publikuje i prawie nigdy nie występuje publicznie. Jeśli już musi to koncerty gra w ciemnościach. Chętnie za to współpracuje i bierze udział w wybranych festiwalach. Jest członkiem PSeME.

EN / To Się Nie Uda (It Won't Work) is part cabaret and part sound-art reconstruction group. Konrad Gęca and Marcin Barski have so far reconstructed the Sokołowsko radio station, the Kraków stage, as well as other conceptual phenomena. They do not publish and hardly ever perform in public. If they absolutely have to perform though, they do so in the dark. They do however eagerly cooperate and take part in selected festivals. A member of PSeME (Polish Society of Electroacoustic Music).